Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line Služby 35 dňová výzva na internetovej stránke https://www.35dnovavyzva.sk/ a Balíčka Služieb 35 dňová výzva na internetovej stránke https://www.35dnovavyzva.sk/35-dnova-vyzva/ .

Predávajúci:

Workout Academy s.r.o.

Jána Poničana 5, 841 07 Bratislava

IČO: 51 316 676

DIČ: 2120673313

Bankové spojenie SK: SK14 1100 0000 0029 4805 2285

Telefónne číslo: 0908 066 755, e-mail: 35vyzva@gmail.com

Predávajúci je zapísaný pod spisovou značkou Sro, vložka číslo: 125560/B v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

2. Objednávka Služby 35 dňová výzva a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním Služby 35 dňová výzva alebo Balíčka Služieb 35 dňová výzva.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie Služby 35 dňová výzva alebo Balíčka Služieb 35 dňová výzva vyhlásené predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

3. Cena Služby 35 dňová výzva

Kupujúci sa za nadobudnutú Službu 35 dňová výzva alebo Balíček Služieb 35 dňová výzva zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode Predávajúceho pri nadobudnutej Službe 35 dňová výzva alebo Balíčka Služieb 35 dňová výzva v dobe objednania Služby 35 dňová výzva alebo Balíčka Služieb 35 dňová výzva. Kupujúci dostane Službu 35 dňová výzva alebo Balíček Služieb 35 dňová výzva za cenu platnú v okamihu objednania. Workout Academy s.r.o. nie je platca DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k službe až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Prevzatie služby kupujúcim je možné až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Autorské práva Predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie

Služba 35 dňová výzva alebo Balíček Služieb 35 dňová výzva, ktorá je predmetom predaja na tejto stránke, je výhradným duševným vlastníctvom Predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnutú Službu 35 dňová výzva alebo Balíček Služieb 35 dňová výzva výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený Službu 35 dňová výzva alebo Balíček Služieb 35 dňová výzva nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám.

Pre prípad porušenia autorských práv Predávajúceho akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line Služba 35 dňová výzva v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým bola on-line Služba 35 dňová výzva Predávajúceho sprístupnená prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

5. Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnutú on-line Službu 35 dňová výzva alebo Balíček Služieb 35 dňová výzva a služby prostredníctvom platobného systému na internetových stránkach Predávajúceho.

Dodacia lehota pri on-line Službe 35 dňová výzva zo stránky https://www.35dnovavyzva.sk/ je 35 dní od prijatia platby Predávajúcim.

Dodacia lehota pri on-line Balíčku Služieb 35 dňová výzva na https://www.35dnovavyzva.sk/ je 35 pracovných dní od prijatia platby Predávajúcim.

Zákazník dostane e-mailom prístupy k on-line Službe 35 dňová výzva.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

6. Záručné podmienky a reklamácie

Na Služby 35 dňová výzva  a Balíčky Služieb 35 dňová výzva zakúpené prostredníctvom internetového obchodu https://www.35dnovavyzva.sk/ platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci navyše poskytuje záruku vrátenia peňazí 30 dní v prípade, že Kupujúci nebude spokojný so zakúpenou Službou 35 dňová výzva alebo Balíčkom Služieb 35 dňová výzva.

Záručné doby podľa tohto odseku začínajú plynúť od prevzatia Služby 35 dňová výzva alebo Balíčka Služieb 35 dňová výzva Kupujúcim.

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle zákazníckej podpory 0908 066 755 alebo na e-mailovej adrese 35vyzva@gmail.com. Ak bude reklamácia odôvodnená, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovanej on-line Služby 35 dňová výzva alebo Balíčka Služieb 35 dňová výzva do 2 pracovných dní od potvrdenia reklamácie.

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je zo zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy. Predávajúci mu však poskytuje záruku vrátenia peňazí vo väčšom rozsahu, preto sa zákonné ustanovenie fakticky neuplatní. Za odstúpenie od zmluvy sa považuje akýkoľvek prejav Kupujúceho o nespokojnosti so Službou 35 dňová výzva alebo Balíčkom Služieb 35 dňová výzva, ktorý bol doručený Predávajúcemu, či už prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo písomne.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

8. Zodpovednosť za vady

V prípade výskytu vady v on-line Službe 35 dňová výzva alebo Balíčku Služieb 35 dňová výzva:

1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba 35 dňová výzva alebo Balíček Služieb 35 dňová výzva mohla riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Služby 35 dňová výzva alebo Balíčka Služieb 35 dňová výzva riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Služby 35 dňová výzva alebo Balíčka Služieb 35 dňová výzva.

9. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednanej služby.

10. Voľba právomoci a rozhodného práva

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Obchodné podmienky sú platné od 01.09.2020